Preču apmaksas kārtība

Par precēm un piegādes pakalpojumiem jānorēķinās saskaņā ar priekšapmaksas rēķinu.

Preču piegāde

Piegāde tiek veikta pēc rēķina apmaksas. Pasūtījumi Rīgā tiek piegādāti 1-2 darba dienu laikā, pārējā Latvijas Republikas teritorijā 2-3 darba dienu laikā.

Iespējama piegāde izmantojot OMNIVA pakomatus.

Pasūtījumu iespējams saņemt arī SIA „ELVIM” noliktavā, Rīgā, Kurzemes prospektā 3G, 2 stāvā, darba dienās no plkst. 10:00 līdz 17:00.

Garantija un atteikuma tiesības

Lai izvairītos no pārpratumiem, saņemot preci lūdzam pārliecināties par to, vai piegādātās preces atbilst pasūtījumam.

Preces derīguma termiņš un tās ražotājs ir norādīts uz iepakojuma. Pārdevējs (SIA ELVIM) nodrošina to, ka pārdodamās preces ir noformētas atbilstoši normatīvajiem aktiem par pārtikas piedevas lietošanu un marķēšanu, un ir pievienota informācija par to pareizu un drošu lietošanu.
Garantija ir ražotāja vai pārdevēja bezmaksas apsolījums atmaksāt patērētājam par preci vai lietu samaksāto naudas summu, apmainīt preci pret atbilstošu preci, bez atlīdzības novērst preces vai lietas neatbilstību vai veikt citas darbības, ja prece vai lieta neatbilst garantijā vai reklāmā sniegtajam raksturojumam.

Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 dienu laikā.
Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

2.1. pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, ja patērētājs ir skaidri piekritis un apliecinājis, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts;

2.2. preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;

2.3. prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;

2.4. prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

2.5. patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;

2.6. prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;

2.7. patērētājs iegādājies bezrecepšu zāles, medicīnas preces un uztura bagātinātājus, kuriem nepieciešami noteikti uzglabāšanas apstākļi (mitruma, gaismas, temperatūras u.c. ierobežojumi)

Garantijas un atteikuma tiesības izmantojamas, ievērojot LR spēkā esošos likumus, kā arī pārdotās preces veidu un specifiskās īpašības.
Garantijas tiesību izmantošana ir iespējama, ja Pircējam ir saglabājies pirkumu apliecinošs dokuments, kas kopā ar iegādāto preci ir iesniedzams Pārdevējam.

Par atteikuma tiesību izmantošanu Pircējs paziņo Pārdevējam, aizpildot atteikuma veidlapu, kas iegūstama internetā pēc šādas adreses:

http://likumi.lv/ta/id/266462-noteikumi-par-distances-ligumu.

Aizpildīto veidlapu Pircējs nosūta Pārdevējam uz e-pasta adresi cargo@elvim.lv Pēc aizpildītās atteikuma veidlapas saņemšanas Pārdevējs paziņo Pircējam, ka tas atteikumu ir saņēmis, kā arī informē par pieņemto lēmumu vai lēmuma pieņemšanas laiku.

Atteikuma tiesību gadījumā – informācija par atteikuma tiesību izmantošanas nosacījumiem, termiņu un kārtību, kā arī šo noteikumu pielikuma B daļā iekļautā atteikuma veidlapa.

Patērētāja pienākums ir bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc atteikuma veidlapas nosūtīšanas (nodošanas) Pārdevējam, atdot Pārdevējam Preces.

Pēc LR likumdošanas noteikumiem par Distances līgumu punkta Nr. 5.11. ja preci tās īpašību dēļ nevar nosūtīt atpakaļ pa pastu, patērētājs sedz ar preces atpakaļ atdošanu saistītās izmaksas.

Samaksāto naudu par atgriezto preci pilnā apmērā Pircējs saņems 30 (trīsdesmit) dienu laikā no rakstveida atteikuma saņemšanas.
Skaidras naudas atgriešana nenotiek!

Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs aizturēt saskaņā ar pirkuma līgumu Patērētāja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs saņēmis preci vai patērētājs iesniedzis Pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība ir veikta agrāk. Šīs tiesības neattiecas uz gadījumiem, kad Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs pats piedāvājis paņemt preci atpakaļ. Patērētājs sedz preces atpakaļ atdošanas tiešās izmaksas, izņemot gadījumus, kad Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs ir piekritis segt šīs izmaksas vai nav informējis, ka izmaksas jāsedz Patērētājam.
Vispārīgos noteikumus par Patērētāja tiesībām un pienākumiem lasiet šeit:

http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=23309

Uzmanību! Pakomātā prece tiks uzglabāta līdz 7 dienām, pēc tam tā tiks atgriezta Pārdevējam. Nauda par samaksāto un neizņemto preci netiks atgriezta.